Substance Over Form - en redovisningsrättslig studie PDF

Skopia.it Substance Over Form - en redovisningsrättslig studie Image
BESKRIVNING
Denna bok behandlar Substance over form och ekonomisk verklighet i redovisningsrätten. Det sker främst med utgångspunkt i regelverket för noterade företags redovisning, IFRS, men även utifrån branschpraxis för redovisning av entreprenader. Avhandlingens allmänna del kan läsas för att få kunskap om både redovisningsprinciper, kvalitativa egenskaper, internationella, utländska och nationella normgivare och de redovisningsstandarder som torde kunna användas vid utveckling av en redovisningsprincip när vägledning saknas från IASB. En genomgång görs av den internationella redovisningsrättens rättskällelära, som tillämpas bl.a. då det saknas vägledning från IASB för utveckling av en redovisningsprincip. Vidare ges en kortfattad redogörelse för rättvisande bild (fair presentation) och vad som idag konstituerar god redovisningssed för marknadsbolag. I avhandlingens särskilda del görs en omfattande undersökning av redovisningsreglernas teoretiska uppbyggnad i syfte att undersöka om dessa ger uttryck för "substance over form" och ekonomisk verklighet. Regelverket för redovisning av varulager, materiella anläggningstillgångar, förvaltningsfastigheter, immateriella tillgångar, entreprenader, finansiell och operationell leasing och vissa koncernmässiga frågor undersöks. Vidare undersöks vilken verklighet normerna avser att avbilda, företagets och/eller marknadens. I avhandlingen identifieras även fall då overridingregeln avseende rättvisande bild möjligen kan bli tillämplig. Även de kvalitativa egenskaperna i IASBs Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter undersöks i syfte att utreda om de kan ge uttryck för substance over form och ekonomisk verklighet. En redogörelse ges också för de förändringar som föreslås i ett nytt gemensamt ramverk för IASB och FASB avseende de kvalitativa egenskaperna. Eftersom en stor del av avhandlingen består av tolkning av principbaserade regler, som oftast sker med hjälp av typfall, kan avhandlingen läsas för att få kunskap eller argument för hur en regel bör eller kan tolkas vid den juridiska argumentationen. Undersökningen resulterar i en kretsloppsmodell som beskriver en tillgångs och skulds livscykel i ett företag och dessutom åtta beståndsdelar som utgör utgångspunkten för en deskriptiv teori om ekonomisk verklighet i redovisningsrätten. Denna teori benämns livscykelteorin. Vidare framförs en normativ teori, dimensionsteorin, i syfte att förbättra avbildningen av den ekonomiska verkligheten i existerande och vid utveckling av nya redovisningsstandarder. Livscykelteorin och dimensionsteorin kan ses som utgångspunkter för en vidareutveckling och uppbyggnad av teoribildningen på redovisningsrättens område. Slutligen presenteras en metod för att förbättra existerande redovisningsstandarder eller utveckla nya och en metod, som kan tillämpas vid den juridiska argumentationen. Avhandlingen torde vara intressant för normgivare och olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med redovisningsfrågor såsom revisorer, redovisningskonsulter, ekonomichefer, advokater och akademiskt verksamma inom redovisningsområdet. Kjell Johansson är verksam som forskare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet och som lärare vid Institutionen för data- och affärsvetenskap, Högskolan i Borås.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,40 MB

FILNAMN: Substance Over Form - en redovisningsrättslig studie.pdf

ISBN: 9789172234055

UTGIVNINGSDATUM: 2010-10-21

Substance Over Form - en redovisningsrättslig studie-boken skrevs 2010-10-21 av författaren Kjell Johansson. Du kan läsa Substance Over Form - en redovisningsrättslig studie-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Kjell Johansson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Substance Abuse and Addiction Health Center - WebMD

substance over form restructurings and whether the changes is compatible with the domestic Swedish law on transfer pricing and law principles in Sweden, as well as making a de lege ferenda to what changes to Swedish law that could be necessary to implement the new application of the arm's length principle.

Confidentiality of Alcohol & Drug Abuse Patient Records ...

Request PDF | Substance Over Form? An Exploratory Study of the Role of Audit Committees in an Emerging Economy | The existing body of literature on audit committees focuses on the effectiveness of ...

Hjärtsmart : orka mer och lev längre
Nationens fiende : om mordet på Olof Palme
Urmakarns notsamling : spelmannen Carl Johan Andersson
Microsoft PowerPoint 2003 Grunder
Margareta Hennix - formgivare och konstnär
Felix och tidsmaskinen
Jul med glitter, godis och grönt
Väckelse
I bruk, brukare
Fatima : Älskaren : En novell ur Längta bort
Överklassen i Sverige
Djursyn : en bok om djurkommunikation
Klövasmens påg
Kung Corints nyckel
Lev livet längre
Hemliga Trädgården - En skattjakt i målarboken
Dödsbud