Berättande och förnuft : historieteoretiska texter PDF

Skopia.it Berättande och förnuft : historieteoretiska texter Image
BESKRIVNING
Historievetenskapens uppgift är att på ett systematiskt sätt forma och underbygga sanna och meningsfulla berättelser som människor behöver f ör att kunna förstå sig själva och orientera sitt handlande inför fram tiden på ett förnuftigt sätt. Så skulle man kortfattat kunna sammanfat ta huvudtanken i Jörn Rüsens perspektiv på historievetenskap. Det är e tt perspektiv som kombinerar aspekter av historiskt tänkande som vanli gen uppfattas stå i motsättning till varandra. Historia som menings- o ch identitetsbildande berättelser sätts ofta i motsättning till vetens kap och ett rationellt förhållningssätt till historia. Det intresselös a sökandet efter sanningen ställs ofta mot ett kunskapssökande som väg leds av bestämda syften. Historiker tenderar av naturliga skäl att se historisk forskning som det egentliga sättet att syssla med historia o ch att sätta forskningen i motsättning till de sätt på vilka historia produceras och används i samhället i övrigt. I synnerhet sätts vetensk ap gärna i motsättning till offentlighetens politisering och estetiser ing av historia. Men om man vidgar perspektivet och frågar sig vad det innebär för ett samhälle att umgås med historia på ett förnuftigt sät t och utifrån det perspektivet frågar sig vilken uppgift historieveten skapen har, förvandlas motsättningarna ovan till öppna frågor. Är det förnuftigt att bortse från frågor om kunskapens användning när man for mulerar frågor och perspektiv inom forskningen? Är det förnuftigt för ett samhälle att försöka isolera forskningen från aktuella politiska f rågor och samhällsproblem? Är det förnuftigt för ett samhälle att inte forma sig en uppfattning om sin egen identitet och att historiskt bel ysa denna? Är det möjligt att låta forskning och historieförmedling vä gledas av syften utan att de instrumentaliseras? Jörn Rüsen är profess or i historia och ledare för det kulturvetenskapliga forskningsinstitu tet i Essen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,68 MB

FILNAMN: Berättande och förnuft : historieteoretiska texter.pdf

ISBN: 9789171732026

UTGIVNINGSDATUM: 2004-11-01

Berättande och förnuft : historieteoretiska texter-boken skrevs 2004-11-01 av författaren Jörn Rusen. Du kan läsa Berättande och förnuft : historieteoretiska texter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jörn Rusen.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Berättande och förnuft : historieteoretiska texter ...

KURSPLAN Nämnden för forskning och utbildning på forskarnivå 2011-09-16 Dnr: LUT 64-2011/1464 . Historiedidaktik: teori och begrepp 7,5 hp . The didactics of history: theories and concepts 7,5 hp

PDF Institutionen för de humanistiska och ...

Berättande och förnuft: historieteoretiska texter (Göteborg 2004), s. 160-177. historisk tidskrift 131:4 ...

Godnattsagor för barn som dricker
Tomas Ledin Höga Kusten
Mellan ton och tystnad
Litteraturvetenskap - - en inledning
Vända blad
Hillevi
Empatitrött : att utveckla välmående i vård- och omsorgsyrken
Stora och små nyheter ; Stegrande hetta
Davidsstjärnor
Paris
De utvalda
Stora boken om psykologi
Sveriges första kända kvinnliga styckmördare
Fronesis 24. Borgerlighet
Svenska Akademiens jetonger och medaljer
Sorgens förvirring
Liftarparet
Fjodor hux flux
Ödesglimtar