Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs PDF

Skopia.it Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs Image
BESKRIVNING
I boken behandlas de ekonomiska brott som en gäldenär kan göra sig skyldig till vid konkurs och vid offentligt ackord inom ramen för företagsrekonstruktion. Gäldenären kan begå brott när obestånd föreligger eller när påtaglig fara föreligger för att gäldenären kommer på obestånd och konkurs är nära förestående. De brott som aktualiseras är bl.a. oredlighet mot borgenär, försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, vårdslöshet mot borgenär, otillbörligt gynnande av borgenär samt bokföringsbrotten. Brottsbalkens 11 kap. reviderades den 1 juli 2005 för att underlätta lagföring och straff. Straffbestämmelserna har förenklats och moderniserats i syfte att underlätta rättstillämpningen. Grovt bokföringsbrott har erhållit en egen rubricering med de rekvisit som ska vara uppfyllda för att grovt bokföringsbrott ska föreligga. I boken beskrivs brotten i den ordning de stipuleras i 11 kap. brottsbalken. Vidare behandlas den anmälningsplikt som åligger en konkursförvaltare, rekonstruktör och revisor. Utöver detta beskrivs företagarens ansvar för brott i näringsverksamhet. I boken behandlas också företagsbot och sanktionsavgifter. Boken innehåller också ett kapitel om EU- och straffrätten före och efter Lissabonfördraget infördes. Boken avslutas med ett kapitel om borgenärsbrotten de lege ferenda. Boken vänder sig främst till de som är intresserade av borgenärsbrott och är praktiskt verksamma. Men boken kan även vara lämpad som kurslitteratur på juristprogrammen, på de affärsjuridksa programmen, i handelsrätt eller på enstaka kurser med inslag av obestånd och ekonomisk brottslighet. Marie Karlsson-Tuula är docent i civilrätt, universitetslektor och verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har tidigare gett ut flera titlar inom området för obeståndsrätt. Marie Karlsson-Tuula har dessutom tidigare varit verksam som polischef, extra åklagare och adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,76 MB

FILNAMN: Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs.pdf

ISBN: 9789172234031

UTGIVNINGSDATUM: 2011-01-11

Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Marie Karlsson-Tuula. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Ekonomisk brottslighet vi… - Göteborgs universitet

Företagsrekonstruktion - det praktiska förloppet; Konkursförfarandet - det praktiska förloppet; Hur och när bör du agera vid konkurs? Riskerna vid återvinning; Kvittningsmöjligheterna; Kreditförluster på grund av ekonomisk brottslighet - vad kan du göra? Så kan du få vd, ...

Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs

Vid detta möte skall borgenärerna yttra sig över om företagsrekonstruktionen skall fortsätta eller ej. En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs.

Vi ses i Liverpool
Sorg och vemod : ett urval av svenska dikter
Las Vegas
Vi ska ha barn - Att bli gravid : Handbok i jämställt föräldraskap
Vi mot er
Läs och berätta : Handledning för högläsare och berättare som besöker barngrupper i förskola och förskoleklass
Maria Wetterstrand : kronprinsessan
Min beskärda del
Engagemang
Spindelkransen växer
Röda tråden mat (Epub2)
Fronesis 19-20. Det politiska
Tillsammans med dig
Mitt år : minns det som hänt och planera för framtiden
Ergonomi. Sittande & rullstolar
De hängdas evangelium