Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis PDF

Skopia.it Ordningslagen  : kommentarer och rättspraxis Image
BESKRIVNING
Boken ger en heltäckande kommentar till ordningslagen (1993:1617). Lagen ersatte bl.a. allmänna ordningsstadgan (1956:617) och lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. I boken redovisas olika former av rättsliga ställningstaganden på området som har bedömts vara av intresse, t.ex. domstols- och regeringsavgöranden och JO-beslut. Ordningslagen innebär på många punkter inte några sakliga ändringar i förhållande till den tidigare regleringen. Tidigare rättspraxis har därför i dessa delar alltjämt betydelse. I ordningslagen regleras bl.a. tillstånd till allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, ianspråktagande av offentlig plats samt ordning och säkerhet i kollektivtrafiken och vid olika idrottsarrangemang. I denna 4:e upplaga kommenteras de ändringar i ordningslagen som är föranledda av förbudet mot maskering vid idrottsevenemang. Dessa regler trädde i kraft den 1 mars 2017 och har förts in i lagens 5 kap. Ändringarna i ordningslagen och övrig lagstiftning, som det hänvisas till i boken, liksom avgöranden eller uttalanden i rättspraxis har beaktats till och med den 1 mars 2017. Lagkommentaren är ett nödvändigt hjälpmedel för alla som arbetar med frågor kring allmän ordning och säkerhet. I första hand är boken ett hjälpmedel för dem som arbetar inom Polismyndigheten; såväl poliser som arbetar i yttre tjänst men också för personal som arbetar med tillståndsärenden av olika slag. Även de som hos kommuner och länsstyrelser arbetar med lokala ordningsföreskrifter har stor nytta av boken. Också domstolar och praktiserande jurister m.fl. är hjälpta i sitt dagliga arbete av kommentarerna till paragraferna och den omfattande praxisredogörelsen. Boken lämpar sig också som lärobok vid utbildning av poliser och andra yrkeskategorier som arbetar med frågor kring allmän ordning och säkerhet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,27 MB

FILNAMN: Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis.pdf

ISBN: 9789139115618

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-01

Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis-boken skrevs 2017-08-01 av författaren Kazimir Åberg. Du kan läsa Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Kazimir Åberg.
LADDA NER LÄSA ONLINE

LIBRIS - Ordningslagen

Landets främsta expert på ordningslagen, Kazimir Åberg, (som skrivit boken Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis) har uttalat sig i media och menar att det inte behövs ny lagstiftning ...

Ordningslag 612/2003 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX

5 I ordningslagen 2 kap 3§ regleras vad som skall anses utgöra en offentlig tillställning. Exempelvis danstillställningar, idrottsevenemang, marknader, mässor m.m. 6 Carl G. Persson & Göran Rosenberg & Kazimir Åberg, Ordningslagen, kommentarer och rättspraxis (Stockholm 2003) sid. 94.

Hem till Holjekroken
Att leva på ändå
Labyrint. Illumination
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättningar
Amsterdams kanaler, ett bildspel
Styckerskan från Lilla Burma
Melodi på nyckelharpa
Periferi som process
Styrelseboken II : introduktion och praktiska råd för styrelser i kommunägda aktiebolag
Det är ju Oili jag heter
Uppdrag butikschef : att leda i butik
Brännömorden
Skola och naturvetenskap - - politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning
Fyrklöver Häfte A
Händelsehorisonten
Ditt latin : en språklig och kulturhistorisk promenad. Steg I-IV
Allmän amnesti
Säker på svenska Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - Sfi C
Jag är den, jag är