Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar PDF

Skopia.it Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar Image
BESKRIVNING
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, vetenskap och teori och verksamhet och praktik. Boken ger inblickar i specialpedagogikens ideologiska anknytning, beskriver och problematiserar specialpedagogiska perspektiv och teorier och lyfter fram praktikens villkor och specialpedagogiska insatser i skolans dagliga verksamhet. Läs mer Centralt i boken står skolans och utbildningens möte med elever i behov av särskilt stöd och kunskapsbildning om villkor och förutsättningar för pedagogisk inkludering grundad i processerna delaktighet, kommunikation och lärande.Författaren granskar kopplingen mellan kunskapsbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och lyfter fram betydelsen av att specialpedagogik kopplas till skolforskning och skolutveckling. Hon pekar på hur den kompetens och det kunnande som inryms i det vardagliga specialpedagogiska arbetet kan tas tillvara i skolans kvalitetsarbete. Boken beskriver två forskningsstudier inom det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP), där lärare, specialpedagoger och forskare har samarbetat och byggt praktikgemenskaper för att skapa kunskap om och utveckla skolans praktik. I boken belyses även hur forskningsresultat kan bidra till arbetet med att stödja elever i utmanande skolsituationer. Boken vänder sig dels till studenter på lärarutbildning och specialpedagogiska påbyggnadsprogram, dels till verksamma lärare, specialpedagoger och speciallärare i förskola och skola samt till skolledare i olika verksamheter. Om författarna Ann Ahlberg är professor emerita i specialpedagogik vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning om barns och elevers delaktighet och lärande i förskola och skola.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,70 MB

FILNAMN: Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar.pdf

ISBN: 9789147117185

UTGIVNINGSDATUM: 2015-02-10

Vill du läsa Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Ann Ahlberg. Att läsa Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Specialpedagogik I Ideologi, Teori Och Praktik

Specialpedagogiskforskning - mot kontextuella teorier 166; Specialpedagogik och skolutveckling 167; Att bygga kunskap i teori och praktik 168; Praktik och forskning i möte - samskapad kunskapsbildning 173; Systematiskt förbättringsarbete -praktikutvecklande forskning 174; Sammanfattande reflektioner - att bygga broar 177; Referenser 179 ...

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga ...

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik. ... Ljuset riktas här mot specialpedagogik som arena för skolutveckling och möjligheter att bygga broar mellan teori och praktik. 16.

Dramatikern Stagnelius
Livet på landet enligt Sophie Manie
En kyss för en kung
Entreprenörskap : individ, företag, samhälle
Vita nätter
Lisa och de Andra
Lars Skurke? Sanningen om mina år med Björn Borg
Tillämpad muskeltestning
Gitarrklassiker
Domovoi
Flockmatrisen
Slussen