Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet PDF

Skopia.it Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet Image
BESKRIVNING
Rätten till religions- och samvetsfrihet har av Europadomstolen beskrivits som en av grunderna i ett demokratiskt samhälle, men hur långt sträcker sig egentligen denna rätt för hälso- och sjukvårdspersonal? Har läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal rätt att få agera i enlighet med sin religion eller tro, och i så fall under vilka förutsättningar? Får exempelvis en läkare vägra att följa ett visst föreskrivet handlingssätt eller att utföra vård och behandling som strider mot dennes religion eller tro?Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka det rättsliga utrymmet för hälso- och sjukvårds personal att i sin yrkesutövning handla i enlighet med sin religion eller tro utifrån skyddet för religions- och samvetsfriheten, och utifrån de krav som ställs på god vård. En central fråga som diskuteras är vilket skydd religions- och samvetsfriheten ger personal som av religiösa och moraliska skäl inte vill medverka vid eller utföra viss vård.En förutsättning för att hälso- och sjukvårdspersonal ska ha rätt att utöva sin religion eller tro enligt Europakonventionen, är att det inte finns några motstående skyddsvärda intressen som kan motivera en begränsning av en sådan rätt. Frågan är om och på vilket sätt det är möjligt att tillgodose personalens religiöst grundande önskemål, och samtidigt säkerställa de krav som ställs på god vård och internationella åtaganden såsom rätten till hälsa.I avhandlingen analyseras även vilket skydd diskriminerings lagens och Europakonventionens bestämmelser om religiös diskriminering ger personal som av samvetsskäl inte vill medverka vid eller utföra viss vård. Dessutom diskuteras arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering som har samband med arbetstagares och arbetssökandes övertygelse. Utöver detta studeras även vilka överväganden som gjorts när olika former av samvets grundad vägran, såsom vård vägran och värnpliktsvägran, behandlats av den svenska lagstiftaren och Europadomstolen. Kavot Zillén är verksam vid juridiska fakulteten i Uppsala och undervisar på jurist programmet i allmän förvaltnings rätt, samt i fördjupnings kurserna Medical Law och socialrätt. Hon är kursansvarig lärare för en kurs om religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer vid teologiska fakulteten och föreläser om medicinsk rätt vid medicinska fakulten i Uppsala. Hon är dessutom ansvarig för en sommarkurs om Comparative Human Rights and Health som årligen hålls vid Yale University i USA. Kavot har tidigare arbetat med medicinrättsliga frågor vid hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och är för närvarande tjänstledig från Inspektionen för vård och omsorg.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,37 MB

FILNAMN: Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet.pdf

ISBN: 9789150625240

UTGIVNINGSDATUM: 2016-02-05

Vill du läsa Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Kavot Zillén. Att läsa Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och ...

Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet : En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård Zillén, Kavot, 1981- (författare) Uppsala universitet, Juridiska institutionen Uppsala universitet Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Juridiska fakulteten.

Advokatsamfundet - Har sjukvårdspersonal rätt att ...

Religions- och samvetsfrihet i arbetslivet Utifrån ett konstitutionellrättsligt perspektiv Författare: Daniel Aydin Handledare: Docent Lars Bejstam . ... Syftet med denna uppsats är att utreda frågan huruvida hälso- och sjukvårdspersonal har rätt att vägra utföra en arbetsuppgift som strider mot deras tro eller samvete.

Tillit till Livet och dig själv - Vägledd Självhypnos
Premiere Pro CC & CS6
Kallocain
Port Michèle
En järnvägare
Kreativitet och barns lärande
Tills döden för oss samman
Midnattsbiblioteket
Krevader och morrhår
Helikopterrånet
Vit död
438 Dagar
Odlingskalender
Civilsamhället klämt mellan stat och kapital : välfärd, mångfald, framtid
En vanlig människa
En teater för alla sinnen : 30 år med Orionteatern
Svensk/Rysk ordbok