Lärandets sociala dimensioner PDF

Skopia.it Lärandets sociala dimensioner Image
BESKRIVNING
Denna studie handlar om hur unga vuxna med Asperger upplever att studera IT på en speciellt anpassad utbildning. Det specifika syftet var att beskriva hur unga vuxna med Asperger upplever utbildningen på IT-spåret. Detta syfte delades upp i fyra frågeställningar: Hur beskriver studenterna sina upplevelser och erfarenheter av IT-spåret?, Vilka undervisningsmässiga och mellanmänskliga stödfunktioner beskriver studenterna som mest betydelsefulla?, Hur beskriver studenterna sina framtidsvisioner? och Hur framträder interaktionen mellan studenterna och lärarna på IT-spåret? . Tillvägagångssättet har varit etnografiskt, där forskarna har genomfört deltagande observation och naturliga samtal under sju dagar samt genomfört 14 forskningsintervjuer med studenterna. IT-spåret är ett projekt som startade den 1 januari 2012 och vänder sig till studiemotiverade med diagnosen Asperger som har ett stort intresse för IT och gärna vill arbeta med detta. Framträdande i studenternas berättelser var den upprymdhet som utbildningen genererade. Gällande själva undervisningsformen och anpassningen runt denna framhöll studenterna framförallt möjligheten att få arbeta på en egen arbetsplats, att få arbeta i sin egen takt, friheten att bestämma över sin tid, att de fått individuell hjälp och har tillgängliga lärare samt att de givits möjligheten att få fokusera. Det lärande som varit mest framträdande i studenternas berättelser har, utöver det faktiska innehållet i de olika kurserna, varit det sociala lärandet. De har successivt börjat att fungera bättre socialt med andra och därigenom utvecklat förmågor såsom att be om hjälp, att prata inför grupp, att ta mer ansvar, att våga försöka och fått bättre struktur i vardagen. Sammantaget har studierna vid IT-spåret inneburit vidgade möjlighetshorisonter i form av att de brutit en tidigare isolering som utmärktes av sysslolöshet och ensamhet. Genom studierna och vistelsen på IT-spåret har deras känsla av delaktighet, anpassning och meningsfullhet ökat med en ljusare framtidstro som följd. Fördelarna är således många men det finns också farhågor kring att den ljusare framtidstron inte kommer att materialiseras. Den anpassning som utbildningen utmärks av, den tillmötesgående och accepterande kultur som finns på IT-spåret blir svår att leva upp till för framtida potentiella arbetsgivare och det föreligger också svårigheter att ens förmå arbetsplatser att ta emot studenter för praktik. Oavsett hur framtiden ser ut för dessa studenter har vistelsen på IT-spåret inneburit en positiv upplevelse, vilket har ett värde i nuet och det sociala lärandet som ägt rum är värdefullt även utanför den reguljära arbetsmarknaden. encell

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,33 MB

FILNAMN: Lärandets sociala dimensioner.pdf

ISBN: 9789174659924

UTGIVNINGSDATUM: 2015-10-20

Vill du läsa Lärandets sociala dimensioner pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Lärandets sociala dimensioner online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Social hållbarhet | KTH

Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att Brundtlandrapporten ...

PDF Förutsättningar för lärande organisationer

Illeris delar in lärandet i tre dimensioner; "innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen". (Illeris. sid. 41) De två första handlar om den individuella tillägnelseprocessen medan samspelsdimensionen berör de sociala och samhälleliga aspekterna av lärandet.

Smygträning för stillasittare
Praktisk argumentation : grundbok i retorisk argumentation
Åtrå
Den upprätta revolutionen : eller varför människan går på två ben
London bortom London : en vandring mellan storstadens byar
Resebrev
Presentask Blå blad Botten (1 av 2 delar)
Tina Enghoff
Den andra sidan - PlanG12
En bur av guld
Shirley
Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling : ett integrerat perspektiv på staden som ett socioekologiskt, komplext system
Rockstjärnan - erotisk novell
Brotten som skakade Sverige, del 3
Den segregerade staden