Betygssättning i grundskolans svenskämne PDF

Skopia.it Betygssättning i grundskolans svenskämne Image
BESKRIVNING
Syftet med denna undersökning är att utifrån två fallstudier söka förstå lärarnas betygsättningspraktik i ämnet svenska. Valet av ämnet svenska grundar sig i betygsstatistik som visar att effektstorleken för kön är lika stor som den för föräldrarnas utbildningsbakgrund, vilket är unikt för ämnet. Två svensklärare och deras planering, under visning, och betygssättning i två åttondeklasser i två olika skolor har studerats i en etnografisk studie. Skolorna skiljer sig åt bland annat vad gäller elevernas socioekonomiska bakgrund. I studien belyses vilket svenskämne som framträder i de olika klassrummen och vilka konse kvenser detta får i betygssättningspraktiken. I analysen av materialet har Basil Bernsteins teorier om makt, styrning och kontroll använts. Skolans sociala sammanhang skapas genom att dominerande strukturer blir pedagogisk praktik, eller med en annan term, lärares undervisning och betygssättning kan förstås som diskur siva praktiker. Eleverna måste behärska skolans och ämnenas koder och regler. Är dessa inte explicita i undervisningen kan resultatet bli att de elever som inte behärskar koder och regler har svårare att nå de högre betygs stegen. Lärarnas upplevelse av diskrepans mellan innehållet i kursplanerna å ena sidan och betygskriterierna/kunskapskraven å andra, kan vara en av förklaringarna till att de språkliga kraven i svenskämnet inte alltid explicitgörs i undervisningen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,17 MB

FILNAMN: Betygssättning i grundskolans svenskämne.pdf

ISBN: 9789186295295

UTGIVNINGSDATUM: 2016-01-28

Vill du läsa Betygssättning i grundskolans svenskämne pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anna Sundman Marknäs. Att läsa Betygssättning i grundskolans svenskämne online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Rättvis och likvärdig betygs­sättning i grundskolan?

Allmänna råd om betyg & betygssättning. De allmänna råden om betyg och betygssättning riktar sig till alla skolformer där lärare sätter betyg. I råden beskrivs lärares arbete med betygssättning, hur betyg och kunskapskrav bör kommuniceras med elever samt hur man bör följa upp betyg och betygssättning.

Betygssättning i grundskolans svenskämne - Anna Sundman ...

Avsnitt 8 - Bedömning och betygssättning Avsnitt 9 - Läs- och skrivundervisning under de första skolåren Avsnitt 10 - Ungdomsromaner att läsa i helklass - 5 aktuella tips Avsnitt ... Svenskpodden - en podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet.

Sveriges medeltida ballader Band 4:1
Multiplikation : när lärjungar gör lärjungar
Dialog med Sven Frödin
Utvalda dagar
Att skjuta en dront : Harriet Löwenhjelm - dikt, bild, konstnärskap
Med askan i väskan
Regnbågen
Middag med Geir
Beroendetillstånd - Mekanismer, diagnostik och behandling
Navigation och sjömanskap - Övningsbok - för fritidsbåtar inomskärs och utomskärs
Marknadsföring för småföretag
I hennes Majestäts tjänst
Kändisfakta
Brutna ben och brustna hjärtan: en alldeles omöjlig jul
Ogjort