Perspektiv på rättvisa PDF

Skopia.it Perspektiv på rättvisa Image
BESKRIVNING
I denna bok tar Bo Lindensjö oss med in i den samtida diskussionen om rättvisa mellan utilitarister, liberaler, kommunitarister och diskurs-etiker. Det som skiljer den från annan rättviselitteratur är försöket att illustrera filo-sofiska resonemang med hjälp av berättelser från Iliaden, Gamla och Nya Testamentet, Koranen och Eddan eller från äldre och moderna skönlitterära författare, t.ex. Swift, Dostojevski, Strindberg, Ibsen, Kafka, Borges, Hammet, Sartre, Camus, Pirsig. Här återfinner vi, enligt Lindensjö, intuitioner, ofta motstridiga, som i den filosofiska litteraturen utarbetats till systematiska teorier. Boken är organiserad som ett samtal, där efterföljande kapitel besvarar frågor som de föregående väcker. Den startar med föreställningen om »naturtillståndet» och den intuitiva övertygelsen att i detta tillstånd är rättvisa rätt till självbevarelse och frihet från inblandning. Det »soci-ala tillståndet» och gemenskapstillhörigheten aktualiserar intuitioner om rättvisa som fördelning efter dygd, behov, bidrag eller jämlikhet. Mångfalden av intuitioner, som pekar åt olika håll, väcker frågan om alla ändå inte bör underordnas den utilitaristiska lyckomaximeringsprincipen, enligt vilken vi alltid bör eftersträva största möjliga lycka. Den lösningen avvisas av liberaler. Kant, Nozick och Rawls betonar alla personers rätt till autonomi, en rätt som aldrig får trumfas ut av lyckokalkyler. Mot den liberala betoningen av individers företräde anför kommunitaristerna gemenskapens konstitutiva roll för personers utveckling. Samhällets språk, historia, kultur och traditioner ger kollektiv identitet och ett förråd av gemensamma förståelser, som gör att vi med traditions- och självtolkning kan förstå varandra och oss själva, dvs söka svar på frågan vem vi är och vill vara. Jürgen Habermas invänder att traditionstolkningens förespråkare förbiser att traditioner kan bero på förvrängd kommunikation, och uttrycka decenniers, ja seklers förtryck. Han argumenterar för att rättvisa normer för mänsklig samlevnad är sådan som kan vinna samtycke från alla möjligtvis berörda i en fri och öppen diskurs. Avslutningvis granskas den politiska filosofins metoder och den roll som intuitioner spelar i vårt berättigande av rättviseuppfattningar. Bo Lindensjö är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,12 MB

FILNAMN: Perspektiv på rättvisa.pdf

ISBN: 9789171731951

UTGIVNINGSDATUM: 2004-01-01

Perspektiv på rättvisa är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Bo Lindensjö. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Perspektiv på rättvisa online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Perspektiv på polisetik - Maria Knutsson, Rolf Granér ...

Nya perspektiv på global rättvisa. Går det att kompensera för internationella övergrepp som gjordes för länge sedan? Har efterlevande generationer skyldigheter mot de människor och länder som drabbats? Frågorna diskuteras i en ny bok av Göran Collste, professor i tillämpad etik.

Perspektiv på rättvisa vid antagning till konsthögskolor ...

Perspektiv på världen. Få en insikt i hur samhället fungerar i andra länder. ... Parlamentsledamoten Shashi Tharoor förklarar varför ett demokratiskt styrelseskick är det enda rättvisa i ett land med många olika kulturer, religioner och språk.

Hälsa : livsglädje och positiva tankar
Far och mor
Får jag lov att berätta? : kramgoa minnen från Christers garage
Dog min son för att jag skulle vakna? : Läkande samtal med Joakim
Nattskärran
De saknade
Ekot från Vietnam : en diplomats minnen från kriget och återbesök fyrtio år
Jävla kärring
En gymnasieutbildning för alla. SOU 2016:77. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. DEL 1 & DEL 2. : Betänkande från Gymnasieutredningen
Våp, Bitchor Och Moderliga Män : Kvinnligt Och Manligt I Såpoperans Värld
Sommar på den lilla ön i havet
Lärda samtal : en festskrift till Erland Sellberg