Förmynderskap PDF

Skopia.it Förmynderskap Image
BESKRIVNING
Denna framställning behandlar ett centralt ämnesområde som berör många människor. Förmynderskapsfrågor har stor aktualitet i samband med frågor om ansvar och rättsligt skydd för svagare parter, såsom barn, äldre personer och förståndshandikappade. I Förmynderskap redogörs för reglerna om omyndigas rättsställning, om föräldrars förmyndaransvar för sina barn och om förvaltares och gode mäns ställning vid tillvaratagandet av enskildas rätt. Föräldrabalkens förvaltningsregler behandlas ingående, liksom överförmyndares verksamhet, särskilt med inriktning på myndighetsansvar, handläggningsregler, sekretess och skadeståndsansvar. Ett kapitel tar upp s.k. särskild förvaltning, ett modernt alternativ till överförmyndarkontrollerad förvaltning av t.ex. större förmögenheter. Den tredje upplagan av boken är uppdaterad med nyheter inom förmynderskapsrätten. I ett nytt kapitel beskrivs institutet framtidsfullmakter. Hänvisningar till avgöranden i högre rätt och nya rättsfall har också tillkommit. Den rättsvetenskapliga diskussionen har utökats och fördjupats. Förmynderskap riktar sig till advokater och andra praktiker inom området liksom till överförmyndare m.fl. som i sin verksamhet handlägger frågor om förmynderskap och som förvaltar tillgångar tillhörande barn och enskilda. Boken lämnar även bidrag till rättstillämpningen och rättsutvecklingen. Den lämpar sig även för den juridiska utbildningen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,32 MB

FILNAMN: Förmynderskap.pdf

ISBN: 9789139019527

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-28

Förmynderskap-boken skrevs 2017-08-28 av författaren Per Westman. Du kan läsa Förmynderskap-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Per Westman.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Förmynderskap - BG Institute BG Institute

KM:t har - - - funnit gott förordna, att, såvitt angår förhållandet till Danmark, Finland, Island och Norge, skola här i riket lända till efterrätelse följande bestämmelser, vilka ansluta sig till en den 6 februari 1931 mellan Sverige och nämnda stater ingången konvention innehållande internationellt privaträttslig bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap:

Överförmyndarnämnden - Eskilstuna kommun

Förmyndarskap. Rätten och skyldigheten att förvalta ett omyndigt barns tillgångar och att företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Senaste nyheterna. Säljare av aktiebolag gjorde utdelning innan överlåtelsen - priset sänks. 15 mars, 2020.

Globaliseringens Kulturer
PULS Fysik 7-9 Fokus Arbetsbok 2, fjärde upplagan
Huden är det elastiska hölje som omsluter hela lekamen
Coachande ledarskap : för samarbete, effektivitet och hälsa
Datakommunikation i praktiken, 2:a uppl
Nattens färger
Den dubbla tystnaden
Slutet på sommaren
Spegel-Bildt, februari 2007. CB som klippan i okunskapens malström.
Väck tanken till liv! Våga gå från ord till handling
Stress = Rädsla : för dig som vill veta hur du blir av med din stress eller vill minska stressen hos din organisation