Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:12 PDF

Skopia.it Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:12 Image
BESKRIVNING
Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen. Förordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Samtidigt med dataskyddsförordningen antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,10 MB

FILNAMN: Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:12.pdf

ISBN: 9789138247945

UTGIVNINGSDATUM: 2018-05-28

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:12-boken skrevs 2018-05-28 av författaren Justitiedepartementet. Du kan läsa Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:12-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Justitiedepartementet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Ds 2018:12 Anpassning av lagen om passagerarregister till ...

Författningsförslag Ds 2018:12. En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna lag. 2 a § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller ...

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s ...

I Justitiedepartementet har promemorian Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform tagits fram (Ds 2018:12). I promemorian behandlas även en begäran från Tullverket om att få direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret (Ju2017/02018/L7). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 3

Luthersk kallelse : handlingskraft och barmhärtighet
Näktergalens död
Lyckan i det lilla
Tro eller förnuft : I politisk islam
Hjälp oss! : en antologi om den svenska vårdens förfall
Läsförståelse Tuntan
Skandinaviska Nordens Ur-Inv nare Ett F rs k I Komparativa Ethnografien Och Ett Bidrag Till Menniskosl gtets Utvecklings-Historia
Mitt liv och mina hundar
Luftburen
Ett hemligt liv
Mosebacke : Mosebacke etablissement 1970-2010
I hennes blick
Vad ska vi läsa i bokcirkeln : lästips och hur vi får fart på samtalet
Filmen: En novell ur Mamma försökte
Revbensstäderna
Marknadsdomstolens avgöranden 2012