Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet ? studiematerial PDF

Skopia.it Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet ? studiematerial Image
BESKRIVNING
Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet - studiematerial är, som titeln anger, ett studiematerial. Det utgår från ett föreläsnings-PM som författaren upprättade till sina föreläsningar på kursen Rättsstat och offentlig rätt (15 högskolepoäng) vid Södertörns högskola, institutionen för offentlig rätt, vårterminen 2018. Kursen läses inom ramen för Europa, staten och den offentliga rätten (ESO 45-60 högskolepoäng). Rubriken till föreläsningarna var Rättsmedel mot felaktiga förvaltningsbeslut. Då hade den nya förvaltningslagen (2017:900) antagits med ikraftträdande den 1 juli 2018. Denna bok - studiematerial - ska uppfattas som ett komplement till annan kurslitteratur som berör förvaltningsrätten. Inom det fältet är boken särskilt lämpad för skatterätten, eftersom författaren anknyter i delar av den till ett tänkt skatterättsligt praktikfall. Författarens målsättning är att boken ska uppfattas som lärandecentrerad hellre än lärarecentrerad. Den ska vara Dig behjälplig som en orientering i förvaltningsrätten antingen i samband med självstudier eller vid lärarledd undervisning i förvaltningsrätten. Genom att anknyta delar av framställningen till ett tänkt skatterättsligt fall får Du enkla komihåg, när Du läser annan kurslitteratur inom förvaltningsrätten. På så sätt är studiematerialet lärandecentrerat, och inlärningskurvan ska bli progressiv hellre än linjär. Att studierna på så sätt kan läggas upp som studier i förvaltningsrätt hellre än enbart som studier om förvaltningsrätt ger givetvis också läraren i ämnet stöd för undervisningen i klassrum. Om sistnämnda får dominera i undervisningen, tenderar den att följa en smörgåsbordsteknik, där studenten får ämnet bitvis, medan pedagogiken med förevarande bok - studiematerial - förhoppningsvis ska ge sammanhang. Studenterna ska med denna bok få något konkret i undervisningen, så att den svarar på studenternas frågor om hur förfarandet i exempelvis ett skatteärende går till i praktiken. Boken ska med andra ord lätta upp inlärningen, så att förvaltningsrätten inte blir alltför teoretisk att ta till sig. Denna bok fungerar även som ett verktyg för studenterna att gå tillbaka till, när de efter avslutade studier behöver ett komihåg, för att hantera problem de ställs inför som yrkesverksamma tillämpare av förvaltningsrättsliga frågor. Denna bok - studiematerial - passar som komplement exempelvis till RÄTTSMEDEL: om- & överprövning av förvaltningsbeslut, av Wiweka Warnling-Nerep, som ges ut av Jure och vartill åtskilliga referenser finns i studiematerialet. För mera specifikt skatterättsliga studier utgör boken ett komplement t.ex. till författarens bok Skatteförfarandepraktikan - med straff- och europarättsliga aspekter. Den som har gått igenom studiematerialet, med det tänkta praktikfall där Skatteverket ifrågasätter en företagares momsredovisning, vet exempelvis hur många olika mål förutom själva skattemålet som samma skatteärende kan leda till och vad även dessa konkret innebär. Målsättningen med denna sålunda övervägande praktiskt inriktade bok - studiematerial - är att underlätta vid studierna av de mer teoretiskt inriktade läromedlen inom förvaltningsrätten. Info om bl.a. denna bok av författaren finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com Björn Forssén är juris doktor och ledamot av Sveriges advokatsamfund samt medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,22 MB

FILNAMN: Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet ? studiematerial.pdf

ISBN: 9789176152782

UTGIVNINGSDATUM: 2018-11-07

Vill du läsa Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet ? studiematerial pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Björn Forssén. Att läsa Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet ? studiematerial online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Covid-19 och det nya coronaviruset - SKR

Skatte- och tullavdelningen Leena Mildenberger 103 33 Stockholm Utkast till lagrådsremiss: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (Fi2014/4044) Kronofogdemyndigheten besvarar remissen utifrån de aspekter myndigheten har att beakta. Myndigheten tillstyrker lagrådsremissen med följande kommentarer.

När används förvaltningslagen? | Rättslig vägledning ...

Skatte- och tullavdelningen Leena Mildenberger 103 33 Stockholm Utkast till lagrådsremiss: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (Fi2014/4044) Kronofogdemyndigheten besvarar remissen utifrån de aspekter myndigheten har att beakta. Myndigheten tillstyrker lagrådsremissen med följande kommentarer.

Besläktade själar : läsupplevelser av Anne på Grönkulla
Inga kelgrisar, inga styvbarn
Herr Isakowitz skatt
Den aristokratiske rebellen : Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet
Jag vet att du är ensam
Flickan
Nordiska minimalproblem 2, Nordic minimal problems 2
Andliga samtal : om att utveckla en egen relation med den andliga världen
Att krama ett träd - och lära känna det
Vi spelar flöjt 4
Medicinsk genetik : en introduktion
Hållbara logistiksystem
Svälten : hungeråren som formade Sverige
Staten
Kapitalets politik och politikens kapital : högermän, industrimän och patriarker 1890-1985
Äppelfabriken : mustning, äppelsorter och recept
Julens söta saker
20. Den perfekta guacamolen
Hoppet är besatt 52=1