Utsatta och sårbara brottsoffer PDF

Skopia.it Utsatta och sårbara brottsoffer Image
BESKRIVNING
År 2001 utkom av samma författare den uppmärksammade boken Brottsoffer - Från teori till praktik, som beskriver brottsoffrens långsamma erövring av det offentliga rummet samt ger förslag till åtgärder för att förbättra stödet till dem som utsatts för brott.Denna bok tar ytterligare ett steg mot att öka kunskapen om brottsoffer i samhället genom att lyfta fram situationen för vissa särskilt sårbara brottsoffer. Exempel på grupper som till följd av social position, våldets struktur, offrets ålder och resurser, brottets karaktär etc. uppvisar särskilda reaktioner, problem och behov, är marginaliserade grupper, funktionshindrade, offer för homofobiska och rasistiska brott, resenärer, äldre, kvinnor, barn och ungdomar, samt unga flickor och kvinnor med invandrarbakgrund. Dessa grupper behandlas utförligt i separata kapitel.Boken inleds med en historisk tillbakablick samt en beskrivning av brottsofferperspektivet utifrån grundläggande mänskliga rättigheter. Vidare redogörs för kunskapen om upprepad viktimisering, som kan ses som en brobyggare mellan det brottsförebyggande- och det brottsstödjande arbetet.Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom rättsväsendet samt inom hälso- och sjukvården och den sociala sektorn. Andra som kan ha utbyte av innehållet är personer som i sina yrken möter grupper som beskrivs i boken; verksamma inom hemtjänsten, åldringsvården, gruppboende, Stadsmissionen, Frälsningsarmén etc. Boken kan med fördel även användas som utbildningsmaterial vid folkhögskolor och studiecirklar samt för personer engagerade i ideella organisationer och lokala brottsförebyggande råd. Slutligen kan journalister, politiker och den samhällsintresserade allmänheten ha intresse av bokens innehåll.Innehållsförteckning: 1. Inledning, Författare: Fil. mag. Magnus Lindgren, Polisöverintendent Karl-Åke Pettersson och Kriminalkommissarie Bo Hägglund (Stockholm) 2. Historisk tillbakablick, Författare: Fil. dr. Jenny Björkman (Uppsala) 3. Mänskliga rättigheter, Författare: Professor emeritus Hans Klette (Lund) 4. Upprepad utsatthet, Författare: Fil. lic. Malena Carlstedt (Stockholm) 5. De glömda brottsoffren - utsatthet för brott bland marginaliserade grupper, Författare: Kriminolog Staffan Litzén (Stockholm) 6. Kulturella stereotypier och våldsoffrens utsatthet, Författare: Fil. dr. Paulina de los Reyes (Uppsala) 7. Brottsdrabbade resenärer, Författare: Jurist Anna Wergens (Umeå) 8. Brottsoffer med funktionshinder, Författare: Leg. läk., fil. dr. Barbro Lewin (Uppsala) 9. Offer för rasistiska brott, Författare: Journalist Anna-Lena Lodenius (Stockholm) 10. Offer för homofobiska brott, Författare: Fil. dr. Eva Tiby (Stockholm) 11. Äldre som brottsoffer, Författare: Socionom Olaug Nesje Juklestad (Norge) och leg. psykoterapeut Hjelde Eriksson (Umeå) 12. Mäns våld mot kvinnor, Författare: Leg. läk. docent Gun Heimer och Informatör Barbro Posse (Uppsala) 13. Barn och ungdomar som brottsoffer, Författare: Debattör Barbro Hindberg (Stockholm) 14. Brottsoffer i fokus - förslag till förbättringar, Författare: Fil. mag. Magnus Lindgren, Polisöverintendent Karl-Åke Pettersson och Kriminalkommissarie Bo Hägglund (Stockholm) Bilagor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,62 MB

FILNAMN: Utsatta och sårbara brottsoffer.pdf

ISBN: 9789172231924

UTGIVNINGSDATUM: 2004-02-01

Vill du läsa Utsatta och sårbara brottsoffer pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Magnus Lindgren,Karl-Åke Pettersson,Bo Hägglund. Att läsa Utsatta och sårbara brottsoffer online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn

utsatts för brott och brottsoffrets anhöriga får det stöd och den hjälp de behöver. Det gäller särskilt barn som utsatts för brott. Socialtjänsten ska dessutom särskilt uppmärk-samma att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående kan vara i behov av stöd och hjälp.

Slump styr hjälp till brottsoffer | SvD

definitioner av begreppet brottsoffer, och att synen på vem som är att anse som brottsoffer är skiftande (SOU 1998:40 s. 73 f). Flera forskare har noterat en rådande, allmän föreställning om att den som utsatts för brott är sårbar, svag och oskyldig - ett offer. Föreställ-

Boken om Europa Arbetsbok
Skatt på finansiella instrument
Yllebroderier
En hemlig plats
Örjan Wikström I Hammerhøis värld
Sju grenar
300 gåtor - kluriga gåtor för stora och små
Försvunnen
Torpen i Bromma
Man : i ljuset av #metoo
Kalkyler som beslutsunderlag : kalkylering och ekonomisk styrning